Odpady aktuálne

 Veterinárne schválenie zo dňa 9.4.2015
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia 2021 - 2026
Súhlas na vydanie Prevádzkového poriadku 2021 - 2026
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu 2021 - 2026


Odpady pôvodné

Rozhodnutie OÚ Partizánske (katalóg odpadov 2016 - 2021)
 Rozhodnutie OÚ Partizánske (katalóg odpadov 2016 - 2021) - doplnenie
 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - doplnenie
 Veterinárne schválenie zo dňa 5.6.2013


Kuchynský BRO


Významným prínosom bioplynovej stanice je zhodnocovanie kuchynského BRO z domácností, reštaurácií a jedální. Na rozdiel od iných zariadení, ktoré spracovávajú BRO (napr. niektoré kompostárne) disponujeme riadnou hygienizáciou, ktorá je v zmysle zákona na zhodnocovanie tohto druhu odpadu nevyhnutná. Používame tiež špecializované zariadenia, ktoré absolútne zabraňujú prechodu plastových obalových materiálov do hnojiva, ktoré sa v kuchynskom BRO s určitosťou budú nachádzať. Vieme spracovať akýkoľvek vedľajší živočíšny produkt, ktorý sa v kuchynskom odpade môže nachádzať, a na rozdiel od kompostární máme možnosť spracovať aj mäso, tuky, citrusy, ako aj spotrebiteľmi nevyseparované obalové materiály. Naše hnojivá, ktoré sú pravidelne certifikované, používajú poľnohospodári zo širokého okolia už niekoľko rokov na fertilizáciu pôdy. Mnoho iných zariadení na spracovanie kuchynského BRO, ani v prípade dodatočnej montáže hygienizácie, nezabráni prechodu drobných častí plastových obalových materiálov do hnojiva, ktoré z tohto dôvodu nebude vhodné na zapracovanie do pôdy.