Odpadová bioplynová stanica v Bošanoch

Súčasná situácia v oblasti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov je v Slovenskej republike v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ na nízkej úrovni. Infraštruktúra odpadového hospodárstva na nakladanie s bioodpadmi je založená väčšinou na aeróbnych technológiách – kompostárňach, ktoré sú schopné zhodnocovať iba vybrané druhy biologicky rozložiteľných odpadov, pričom i odbyt kompostov, ako výsledných produktov zhodnocovania rastlinnej odpadnej biomasy, je značné obmedzený. Na Slovensku absentuje prevádzka odpadovej bioplynovej stanice schopnej spracovávať kombináciu odpadov z poľnohospodárskej výroby, potravinového priemyslu, reštauračných zariadení a komunálnej sféry, čo pôvodcom odpadov značné sťažuje dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva a povinností, ktoré im ukladá zákon o odpadoch. Vybudovaním zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov - bioplynovej stanice v Bošanoch, využívajúcej najmodernejšie technológie pri anaeróbnom zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu, sa zhodnotia biologicky rozložiteľné odpady, ktoré by inak boli uložené na skládku odpadov a ponechané tak na neriadený vyhnívací proces s nekontrolovaným únikom najagresívnejšieho skleníkového plynu - metánu. Prostredníctvom technologicky náročných procesov komplexného, riadeného zhodnocovania odpadov bude bioplynová stanica v Bošanoch produkovať dva základné výstupy. Prvý výstup predstavuje vysoko kvalitné organické hnojivá - v tekutej a v tuhej forme. Druhým výstupom je metán, ktorý bude následným procesom spaľovania v špeciálnych kogeneračných jednotkách transformovaný čiastočne na elektrickú energiu odvádzanú cez trafostanicu do elektroenergetickej distribučnej sústavy a tepelnú energiu odovzdávanú cez výmenník tepla ďalším spotrebiteľom predovšetkým v rámci existujúceho priemyselného areálu a blízkeho okolia. Súčasná sieť zariadení na zhodnocovanie biodpadov bude vybudovaním takejto komplexnej stanice v Bošanoch doplnená o novú technológiu, ktorá má kvalitatívne neporovnateľné lepšie výstupné prvky ako klasické aeróbne technológie alebo anaeróbne technológie zamerané len na úzky a limitovaný rozsah typov spracovávaných biologicky rozložiteľných odpadov. Realizovaním projektu sa vytvoria podmienky pre naplnenie legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a prispeje sa tak k dosiahnutiu cieľov moderného odpadového hospodárstva postaveného predovšetkým na základoch trvale udržateľného rozvoja spočívajúceho v aktívnej ochrane životného prostredia.