Odpadová bioplynová stanica v Bošanoch

Bioplynová stanica v Bošanoch je moderné zariadenie na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO). Prostredníctvom technologicky náročných anaeróbnych procesov komplexného a riadeného zhodnocovania odpadov bez prístupu vzduchu a za prítomnosti anaeróbnych mikroorganizmov produkuje bioplynová stanica v Bošanoch dva základné výstupy. Prvým výstupom je metán, ktorý je následným procesom spaľovania v špeciálnych kogeneračných jednotkách transformovaný na elektrickú energiu odvádzanú cez trafostanicu do elektroenergetickej distribučnej sústavy, a tepelnú energiu odovzdávanú cez výmenník tepla na vlastné využitie. Druhý výstup predstavuje vysoko kvalitné organické hnojivo - v tekutej a v tuhej forme. V bioplynovej stanici sa zhodnocujú BRO, ktoré by inak boli uložené na skládku odpadov a ponechané tak na neriadený vyhnívací proces s nekontrolovaným únikom najagresívnejšieho skleníkového plynu - metánu. Vybudovaním komplexnej stanice v Bošanoch, schopnej spracovať a zhodnotiť širokú škálu BRO, bola sieť zariadení na zhodnocovanie biodpadov doplnená o novú technológiu, ktorá má kvalitatívne neporovnateľné lepšie výstupné prvky ako klasické aeróbne technológie alebo anaeróbne technológie zamerané len na úzky a limitovaný rozsah typov spracovávaných BRO. Prevádzkovanie našej bioplynovej stanice tiež prispieva k naplneniu legislatívnych a koncepčných cieľov odpadového hospodárstva SR a prispieva k dosiahnutiu cieľov moderného odpadového hospodárstva postaveného predovšetkým na základoch trvale udržateľného rozvoja spočívajúceho v aktívnej ochrane životného prostredia. Súčasná situácia v oblasti zhodnocovania BRO je v Slovenskej republike v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ na nízkej úrovni. Infraštruktúra odpadového hospodárstva na nakladanie s bioodpadmi je založená väčšinou na aeróbnych technológiách – kompostárňach, ktoré sú schopné zhodnocovať iba vybrané druhy biologicky rozložiteľných odpadov, pričom i odbyt kompostov, ako výsledných produktov zhodnocovania rastlinnej odpadnej biomasy, je značné obmedzený.
Vďaka možnosti spracovať významné množstvo odpadov z poľnohospodárskej výroby, potravinového priemyslu, reštauračných zariadení a komunálnej sféry, pomáha bioplynová stanica pôvodcom odpadov dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva a plniť si povinnosti, ktoré im ukladá zákon o odpadoch.